Web Design / Salgs & lev. betingelser

Salgs & leveringsbetingelser (Web)

 
1. Generelt:
Dette dokument indeholder de generelle betingelser for aftaleforhold mellem Kunden og
EP Grafisk i forbindelse med produkter og ydelser.
EP Grafisk har ret til at ændre i betingelserne og sådanne ændringer vil blive meddelt på hjemmesiden. Såfremt Kunden måtte ønske at opsige aftalen grundet væsentlige ændringer, kan dette ske som anført nedenfor.
 
2. EP GRAFISK` s ydelser:
Kunden af hjemmesiden har 30 dage gratis telefonisk hjælp/undervisning i brug af hjemmesiden. EP Grafisk har tilladelse til at benytte Kundens navn, logo og screen dump af hjemmeside, alene for at identificere Kunden som så i markedsføringsmateriale og som reference, i såvel elektronisk som papir form. Tilladelse hertil kan trækkes tilbage, dog skal dette meddeles skriftligt med 30 dages varsel. Hverken EP Grafisk eller internetudbyder kan gøres ansvarlig for hærværk, hacking eller nogen anden form for skade på systemet eller data.
EP Grafisk fraskriver sig ethvert ansvar som følge af evt. fejl i EP Grafisk`s software, og et evt. erstatningskrav kan under ingen omstændigheder overstige Kundens indbetalte beløb til EP Grafisk og aldrig udstrækkes til eventuelt følgeskader eller indirekte tab.
EP Grafisk er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold udenfor EP Grafisk`s kontrol, herunder men ikke begrænset til regeringsforanstaltninger, naturforhold, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, oprør, krig, usædvanlige strømafbrydelser, kapacitetsmangler og flaskehalse, strejke og lockout blandt EP Grafisk`s egne medarbejdere.
Løsningen kan løbende ændres af EP Grafisk. Herunder både layout af de leverede hjemmeside løsninger samt funktionaliteter i EP Grafisk`s system.
Designet af hjemmeside løsningerne er til enhver tid EP Grafisk`s beslutning og ejendom.
 
3. Betalingbetingelser:
Anførte og aftalte priser for brug af systemet samt andre ydelser er eksklusiv moms og andre statsafgifter. Betalingstidspunktet for første rate er 14 dage netto fra fakturadatoen med mindre andet er aftalt Betalingsfristen for rate 2 sker efter overdragelsen af de tilkøbte ydelser – 30 dage netto. Ved forsinket betaling påregnes et rykkergebyr på kr. 150,- samt morarente i overensstemmelse til rentelovens regler.
 
4. Varighed af aftale:
Aftalen er gensidigt uopsigelig i aftaleperioden, der er 12 måneder fra aftalens indgåelse. Ved udløb forlænges aftalen automatisk medmindre en af parterne skriftligt opsiger aftalen med mindst 1 måneds varsel til udløb af en periode. Drift / abonnement faktureres årligt forud. Abonnementet træder i kraft hurtigst muligt efter kundens accept. Drift og abonnement forlænges løbende hvert år. Drift og abonnement kan opsiges med 30 dages varsel til udløbet af en periode. EP refunderer ikke betalinger for drift samt abonnement, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode. For afmelding af moduler i produktet gælder de samme vilkår som ved opsigelse af aftalen. Aftalen er i henhold til vores generelle betingelser. Alle priser er eksklusiv moms.ved forbruger køb (ikke virksomheder) er der 14 dages fortrydelsesret på varer købt på internettet. Denne fortrydelsesret gælder dog ikke når du har taget det købte i brug eller vedr. domæner der ikke kan returneres.
 
5. Hosting og Features:
EP Grafisk hoster løsningen og data. Inkluderede features i basis løsningen er: Redigér sider og hjemmeside indstillinger samt System Indstillinger. Ønskes flere moduler der evt. lanceres senere, kan disse tilkøbes mod de til enhver tid gældende priser for disse moduler.
 
6. Misligholdelse:
Hvis Kunden misligholder brugs- og licensbetingelserne, herunder betalingsvilkårene, er EP berettiget til at bringe aftalen til ophør uden varsel og uden refusion. Kunden er forpligtet til at betale samtlige forfaldne beløb samt et engangsbeløb svarende til den resterende del af aftaleperioden.
 
7. Afgørelse af tvister:
Parterne er enige om, at der ved fortolkning af nærværende aftale anvendes dansk ret. I tilfælde af retslig tvist mellem parterne, skal Sø & Handelsretten i København afgøre udfaldet.
 
  Kontakt Produkter Downloads  
  EP Grafisk
Hvidkærvej
5250 Odense SV
Tlf.: 66 17 55 15
Mail: info@epgrafisk.dk
CVR nr. 32 27 61 80
Tryksager
Storprint
Skrabelodder
Webdesign
Julekalender
Pokaler & Medaljer
Salg & lev. betingelser